Elektronický podpis: Úplný sprievodca pre začiatočníkov

19.06.2023

Zistite, ako elektronický podpis môže zjednodušiť vaše online transakcie a prečo je neoddeliteľnou súčasťou digitálneho sveta. Dozviete sa, prečo je právne uznávaný a ako vám môže pomôcť zabezpečiť vaše digitálne dokumenty.

V dnešnej rýchlo sa rozvíjajúcej digitálnej ére, kde obchodné transakcie, komunikácia a oficiálne postupy sa výrazne presunuli do online sveta, je potreba

 • autentických,
 • bezpečných
 • a právne uznávaných podpisov nevyhnutná.

Elektronické podpisy sa stávajú kľúčovým nástrojom.

Ako teda môžeme vidieť, elektronické podpisy sú nielen praktickým, ale aj ekonomickým a bezpečným riešením pre dnešné podniky a jednotlivcov. Tieto výhody, spolu s pokračujúcou digitalizáciou a všeobecným prechodom na cloudové technológie, robia z elektronických podpisov neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života.

Čo je elektronický podpis?

Elektronický podpis je technologický nástroj, ktorého hlavnou funkciou je garantovať autentickosť a integritu dokumentu.

Pri výbere typu elektronického podpisu je dôležité zohľadniť úroveň zabezpečenia, ktorú vaše transakcie požadujú. Ak pracujete s citlivými dokumentmi alebo dokumentmi s vysokými právnymi požiadavkami, môže byť vhodnejšie použiť zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Elektronické podpisy sa v posledných rokoch stali kľúčovou súčasťou právneho systému mnohých krajín, vrátane Slovenska. Právna platnosť elektronických podpisov je založená na zákonoch a predpisoch, ktoré stanovujú, kedy a ako môžu byť elektronické podpisy použité.

Na Slovensku a v rámci Európskej únie je používanie online podpisov regulované smernicou eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services). Táto smernica zjednocuje právne predpisy týkajúce sa online podpisov vo všetkých členských štátoch EÚ a zabezpečuje, že podpisy sú uznávané cezhranične.

Je dôležité poznamenať, že nie všetky elektronické podpisy sú rovnocenné v očiach zákona. Kvalifikované elektronické podpisy poskytujú najvyššiu úroveň právnej ochrany a sú považované za rovnocenné ručne písaným podpisom vo všetkých právnych kontextoch.

Ako jednotlivec alebo podnik, je kľúčové pochopiť tieto zákony a to, ako ovplyvňujú vaše použitie elektronických podpisov. Porozumenie právnym aspektom vám pomôže chrániť vaše záujmy a uistiť sa, že vaše elektronické transakcie sú v súlade so zákonom.

Právna platnosť elektronických podpisov

Elektronické podpisy sa v posledných rokoch stali neoddeliteľnou súčasťou digitálnej komunikácie a transakcií. Je dôležité chápať, že právna platnosť elektronických podpisov je v mnohých aspektoch porovnateľná s platnosťou tradičných, ručne písaných podpisov.

V podstate to znamená, že ak je dokument podpísaný platným elektronickým podpisom, je právne záväzný a uznaný rovnako, ako keby bol podpísaný ručne. Elektronický podpis teda preukazuje schválenie alebo súhlas signatára s obsahom dokumentu, a to na právne záväzný základ.

Dôležité je spomenúť, že existujú isté výnimky a špecifické prípady, kedy právna platnosť elektronických podpisov môže byť obmedzená alebo kedy môžu byť vyžadované ručne písané podpisy. Tieto prípady môžu zahŕňať napríklad

 

Typy elektronických podpisov

Elektronické podpisy možno rozdeliť do troch hlavných kategórií: jednoduché, pokročilé a kvalifikované.

Každý z týchto typov má rôzne úrovne zabezpečenia a autentifikácie:

 • Jednoduché elektronické podpisy: Tieto podpisy sú najjednoduchším typom elektronických podpisov. Môžu byť také jednoduché, ako je napríklad napísanie mena v e-maile, nemajú žiadne špecifické technické požiadavky a ich úroveň zabezpečenia je obmedzená.
 • Zdokonalené elektronické podpisy: Tieto podpisy poskytujú vyššiu úroveň zabezpečenia. Sú jedinečne spojené s podpisovateľom, čo umožňuje overenie identity podpisovateľa. Okrem toho deteguje akékoľvek zmeny v dokumente po jeho podpísaní, čo zabezpečuje integritu dokumentu. Použitie zdokonaleného elektronického podpisu postačuje pre väčšinu podpisovaných dokumentov.
 • Kvalifikované elektronické podpisy: Tieto podpisy poskytujú najvyššiu úroveň zabezpečenia a autentifikácie, ale ich získanie a používanie si vyžaduje viac času ako u zdokonalených alebo jednoduchých elektronických podpisov. Musia byť vytvorené prostredníctvom kvalifikovaného zariadenia pre vytváranie elektronických podpisov a vydáva ich dôveryhodná služba, ktorá je schválená relevantným národným orgánom. Kvalifikované elektronické podpisy sú jedinými elektronickými podpismi, ktoré majú rovnakú právnu platnosť ako ručne písané podpisy overené notárom. Použitie kvalifikovaných podpisov pri väčšine prípadov použitia nie je nutné.

Cezhraničné uznanie

V súčasnej globalizovanej spoločnosti, kde sa obchodné transakcie a komunikácia často odohrávajú cez hranice krajín, je uznanie elektronických podpisov na medzinárodnej úrovni významné.

Elektronické podpisy sú uznávané v celej Európskej únii. To znamená, že podpísaný dokument v jednom členskom štáte EÚ je právne platný aj v ostatných členských štátoch. Toto uľahčuje cezhraničné obchodné transakcie a umožňuje ľuďom a organizáciám pracovať efektívnejšie a flexibilnejšie.

Je však dôležité poznamenať, že hoci je elektronický podpis ako taký uznávaný v celej EÚ, konkrétne právne požiadavky a procedúry sa môžu líšiť v závislosti od špecifických národných právnych predpisov. V niektorých prípadoch môže byť napríklad potrebné použiť kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý poskytuje najvyššiu úroveň zabezpečenia a je jediným typom elektronického podpisu, ktorý má rovnakú právnu platnosť ako ručne písaný podpis.

Dôveryhodnosť služieb

Dôveryhodné služby sú signifikantným aspektom v ekosystéme elektronických podpisov. Ich úlohou je poskytovať bezpečné a spoľahlivé služby elektronických podpisov, ktoré zabezpečujú autentifikáciu strán a integritu dokumentov.

Dôveryhodné služby musia spĺňať určité požiadavky na bezpečnosť a ochranu údajov. Napríklad, musia používať bezpečné systémy a procesy na vytváranie, správu a skladovanie elektronických podpisov a súvisiacich dát. Musia tiež zabezpečiť ochranu osobných údajov užívateľov a dodržiavať všetky príslušné právne predpisy v oblasti ochrany údajov.

Dôveryhodné služby tiež hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní kvalifikovaných elektronických podpisov, ktoré poskytujú najvyššiu úroveň zabezpečenia a majú rovnakú právnu platnosť ako ručne písané podpisy. Aby mohla byť služba považovaná za kvalifikovanú dôveryhodnú službu, musí byť schválená relevantným národným orgánom. 

Prečo je elektronický podpis dôležitý?

Elektronické podpisy sa stali neoddeliteľnou súčasťou dnešného digitálneho sveta. Ich význam sa odráža nielen v právnych predpisoch, ale aj v každodenných obchodných postupoch.

Ako tieto podpisy uľahčujú digitálnu transformáciu a prispievajú k efektívnosti?

 • Rýchlosť: Elektronické podpisy výrazne urýchľujú proces podpisovania. Dokumenty môžete podpísať kdekoľvek a kedykoľvek, bez potreby tlačiť, poslať poštou alebo skenovať. To vám šetrí čas a umožní rýchlejšie dokončiť transakcie.
 • Náklady: Elektronické podpisy šetria peniaze tým, že eliminujú potrebu tlače, poštových a kuriérskych služieb, skladovania a správy papierových dokumentov.
 • Bezpečnosť: Elektronické podpisy poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti ako tradičné papierové podpisy. Sú jedinečne spojené s podpisovateľom a zaručujú integritu dokumentu tým, že akékoľvek zmeny po podpísaní sú jasne zrejmé.
 • Globálna akceptácia: Ako sme už spomenuli, elektronické podpisy sú uznávané a právne platné v celej Európskej únii, čo uľahčuje cezhraničné obchodné transakcie. 

Rozdiel medzi ručne písanými a elektronickými podpismi

Pri porovnávaní ručne písaných podpisov s elektronickými je dôležité poznať základné rozdiely medzi nimi.

Aj keď oba typy podpisov majú právnu platnosť, majú rôzne vlastnosti a výhody:

 • Podpisovanie dokumentov: Ručne písaný podpis vyžaduje fyzickú prítomnosť podpisovateľa a jeho podpis na papierovom dokumente. Elektronický podpis, na druhej strane, môže byť vytvorený a pripojený k digitálnemu dokumentu kdekoľvek a kedykoľvek, čo prináša veľkú flexibilitu a komfort.
 • Rýchlosť transakcií: Elektronické podpisy umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie transakcie, pretože eliminujú potrebu fyzickej manipulácie s dokumentami a poskytujú okamžité doručenie.
 • Bezpečnosť: Kým ručne písané podpisy môžu byť falšované a je ťažké overiť ich autentickosť, elektronické podpisy poskytujú silné zabezpečenie a overovacie mechanizmy. Šifrovanie a časové pečiatky zabezpečujú, že podpis je jedinečne spojený s podpisovateľom a že dokument nebol zmenený po podpísaní.
 • Skladovanie a správa dokumentov: Ručne písané podpisy vyžadujú fyzické skladovanie a správu dokumentov, čo môže byť nákladné a časovo náročné. Elektronické podpisy umožňujú jednoduché digitálne skladovanie a manipuláciu, čo zjednodušuje vyhľadávanie a zdieľanie dokumentov.
 • Prístupnosť: Elektronické podpisy umožňujú ľuďom s určitými fyzickými obmedzeniami, ako je strata motorických schopností, podpisovať dokumenty bez fyzickej námahy alebo asistencie, čo je pri ručne písaných podpisoch často nemožné.
 • Podpora pre diaľkovú prácu: V dnešnom svete, kde sa diaľková práca stáva normou, elektronické podpisy umožňujú pracovníkom a zákazníkom podpisovať dokumenty bez potreby osobného stretnutia.
 • Právna sledovateľnosť: Elektronické podpisy často zahŕňajú digitálne stopy, ako sú IP adresy a časové pečiatky, ktoré poskytujú ďalšiu vrstvu právnej sledovateľnosti.
 • Integrácia do firemných systémov: Elektronické podpisy sa ľahko integrujú do existujúcich digitálnych systémov a procesov, ako sú systémy pre správu dokumentov, automatizáciu pracovných postupov a CRM platformy, čo nie je možné pri ručne písaných podpisoch.
 • Ochrana proti falšovaniu: Elektronické podpisy sú často chránené pokročilými kryptografickými protokolmi, ktoré značne sťažujú falšovanie, kým ručne písané podpisy môžu byť falšované relatívne ľahko.

Ako funguje elektronický podpis?

Technológia za elektronickým podpisom je založená na sofistikovaných kryptografických procesoch, ktoré zabezpečujú autentickosť, integritu a nezapretie podpísaných dokumentov.

Medzi kľúčové aspekty tejto technológie patrí:

 • Asymetrická kryptografia: Elektronické podpisy využívajú technológiu zvanú asymetrická kryptografia. Táto technológia využíva pár kľúčov - jeden súkromný a jeden verejný. Súkromný kľúč je v držbe podpisovateľa a je použitý na vytvorenie podpisu, zatiaľ čo verejný kľúč je dostupný všetkým a môže byť použitý na overenie podpisu.
 • Hash funkcie: Pri vytváraní elektronického podpisu sa dokument najprv prevedie do formy zvané hash, pomocou matematickej funkcie známej ako hash funkcia. Hash predstavuje unikátny "otlačok" dokumentu, ktorý je následne zašifrovaný súkromným kľúčom podpisovateľa.
 • Overenie podpisu: Pri overovaní elektronického podpisu sa zašifrovaný hash najprv dešifruje verejným kľúčom podpisovateľa. Potom sa vytvorí nový hash z pôvodného dokumentu a porovná sa s dešifrovaným hashom. Ak sa tieto dve hodnoty zhodujú, podpis sa považuje za platný, čo znamená, že dokument nebol po podpísaní zmenený.
 • Časové pečiatky a certifikáty: Mnoho elektronických podpisových riešení tiež využíva časové pečiatky a digitálne certifikáty vydávané dôveryhodnými tretími stranami, aby poskytli ďalšiu vrstvu overenia a právnej platnosti elektronických podpisov.
 • Zabezpečenie: Všetky tieto procesy sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň zabezpečenia. Súkromné kľúče musia byť uložené bezpečne a nikdy nesmú byť zdieľané, aby sa predišlo falšovaniu podpisu.
 • Integrácia do existujúcich systémov: Mnoho riešení pre elektronické podpisy je navrhnutých tak, aby sa ľahko integrovali do existujúcich systémov a softvérov, ako sú systémy pre správu dokumentov alebo CRM nástroje. Toto umožňuje plynulé využitie elektronických podpisov bez potreby zmeny existujúcich pracovných postupov.
 • Mobilná prístupnosť: Vzhľadom na to, že žijeme v ére smartfónov, mnoho poskytovateľov elektronických podpisov ponúka riešenia, ktoré sú prístupné a plne funkčné na mobilných zariadeniach. To umožňuje podpisovať dokumenty kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Multi-faktorová autentizácia: Niektoré systémy elektronických podpisov využívajú multi-faktorovú autentizáciu na poskytnutie ďalšej vrstvy zabezpečenia. Môže to zahŕňať napríklad použitie SMS kódov, biometrických údajov alebo ďalších overovacích metód okrem samotného podpisu.
 • Biometrické údaje: Niektoré riešenia elektronických podpisov môžu zbierať biometrické údaje, ako je rýchlosť a rytmus písania podpisu na dotykovom obrazovke. Tieto údaje môžu byť použité na ďalšie overenie autentickosti podpisu.
 • Konzistencia a štandardizácia: Vďaka technológii elektronických podpisov je možné udržať konzistentné a štandardizované formáty podpisov v celej organizácii, čo by bolo pri ručne písaných podpisoch veľmi náročné.

Ako používať elektronický podpis v praxi?

Praktické tipy a odporúčania ako efektívne využívať elektronické podpisy:

 • Identifikácia dokumentov na podpis: Prvým krokom k efektívnemu využívaniu elektronických podpisov je identifikácia typov dokumentov, ktoré pravidelne podpisujete. Môže ísť o obchodné zmluvy, faktúry, interné dokumenty v práci alebo dokonca aj súkromné dokumenty ako sú nájomné zmluvy, poistky a pod.
 • Výber poskytovateľa elektronických podpisov: Na trhu je mnoho riešení pre elektronické podpisy. Pri výbere je dôležité brať do úvahy niekoľko faktorov, ako sú bezpečnosť, cena, jednoduchosť použitia, možnosti integrácie a podpora zákazníkov.
 • Podpisovanie dokumentov: Pri podpisovaní dokumentov elektronickým podpisom je dôležité dodržiavať určité postupy, aby bol podpis platný a právne záväzný. To môže zahŕňať napríklad prečítanie celého dokumentu pred podpísaním, zabezpečenie, že podpis je umiestnený na správne miesto, alebo overenie, že všetky strany dokumentu boli riadne podpísané.
 • Uchovávanie a správa dokumentov: Po podpísaní dokumentov je dôležité ich bezpečne uložiť a správne ich spravovať. Elektronické podpisy často prichádzajú s nástrojmi na správu dokumentov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie, archiváciu a zdieľanie podpísaných dokumentov.

Elektronický podpis pre rôzne typy dokumentov

Elektronické podpisy môžu byť použité na širokú škálu dokumentov, či už v pracovnom alebo osobnom živote.

Najčastejšie sa elektronické podpisovanie využíva na:

 • Obchodné zmluvy: Elektronické podpisy sú ideálne pre obchodné zmluvy, ako sú dodávateľské zmluvy, zmluvy o predaji tovaru a služieb, licenčné zmluvy a pod. Uľahčujú proces uzatvárania zmluvy tým, že eliminujú potrebu fyzického stretnutia a umožňujú rýchle a bezpečné podpísanie dokumentov online.
 • Pracovné zmluvy a iné HR dokumenty: Elektronické podpisy môžu byť tiež veľmi užitočné v oblasti ľudských zdrojov. Pracovné zmluvy, dohody o ochrane dát, príkazy na dovolenku a iné podobné dokumenty môžu byť rýchlo a efektívne podpísané elektronicky.
 • Právne dokumenty: Niektoré právne dokumenty, ako sú závety, plné moci a iné právne zmluvy, môžu byť tiež podpísané elektronicky. V niektorých prípadoch môže byť potrebné dodržať špecifické právne požiadavky, takže je dôležité konzultovať takéto situácie s právnym poradcom.
 • Súkromné dokumenty: Elektronické podpisy môžu byť tiež užitočné v osobnom živote. Napríklad nájomné zmluvy, poistné zmluvy alebo dokonca dokumenty týkajúce sa rodinných záležitostí môžu byť podpísané elektronicky.
 • Školské a akademické dokumenty: Elektronické podpisy sa často používajú na podpisovanie akademických dokumentov, ako sú prihlášky na štúdium, potvrdenia o štúdiu, atď. Zrýchľujú a zjednodušujú sa tak administratívne procesy vo vzdelávacích inštitúciách.
 • Dokumenty pre zdravotníctvo: Lekárske záznamy, súhlasy s liečbou, poistné nároky a ďalšie dokumenty v oblasti zdravotníctva môžu byť podpísané elektronicky, čím sa zrýchli postup a zvýši sa bezpečnosť a súkromie pacientov.
 • Dokumenty v realitných kanceláriách: Kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, hypotekárne úvery a ďalšie dokumenty spojené s realitnými transakciami sa často podpisujú elektronicky, čím sa zjednodušuje a urýchľuje proces predaja alebo prenájmu nehnuteľností.
 • Dokumenty pre zákaznícke služby: Dokumenty, ktoré sa týkajú služieb zákazníkom, ako sú zmluvy, reklamačné formuláre, záručné listy, môžu byť tiež podpísané elektronicky.
 • Dokumenty týkajúce sa verejnej správy: Rôzne typy dokumentov týkajúce sa verejnej správy, ako sú žiadosti o štátne granty, registračné formuláre, žiadosti o licencie a iné podobné dokumenty, môžu byť tiež podpísané elektronicky.

Ako začať s elektronickými podpismi

Začatie s elektronickým podpisom nemusí byť zložité.

Tu je niekoľko krokov, ktoré vám pomôžu začať:

 • Vyberte si poskytovateľa elektronických podpisov: Na trhu existuje mnoho poskytovateľov elektronických podpisov. Každý z nich má svoje vlastné výhody a nevýhody, preto je dôležité porovnať ich a nájsť ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Pri výbere poskytovateľa by ste mali brať do úvahy cenu, funkcie, bezpečnosť a ľahkosť používania.
 • Vytvorte si účet: Po výbere poskytovateľa si budete musieť vytvoriť účet. Tento proces je zvyčajne jednoduchý a vyžaduje len základné informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu a heslo.
 • Začnite používať elektronický podpis: Môžete začať podpisovať dokumenty, posielať ich iným ľuďom na podpísanie, sledovať stav podpisovania a mnoho iného.
 • Učte sa a adaptujte sa: Ako pri akomkoľvek novom nástroji alebo technológii, aj pri elektronických podpisoch budete musieť stráviť nejaký čas učením sa a adaptovaním sa. Ale nebojte sa, väčšina poskytovateľov má užitočné návody a zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže.

Ste jeden krok od najrýchlejšieho elektronického podpisu

Podpisujte právne záväzné dokumenty online kedykoľvek a kdekoľvek.

Založte si účet

Súvisiace články

Elektronický podpis urýchľuje digitalizáciu

Obmedzenie osobného kontaktu vo veľmi krátkom čase znefunkčnilo procesy, ktoré vyžadujú fyzickú interakciu s klientami.

Digitalizácia dokumentov a automatizácia procesov

Väčšina dokumentov, s ktorými dnes firmy pracujú, má s najväčšou pravdepodobnosťou elektronický pôvod. Digitálnu transformáciu môžete použiť na automatizáciu toku pracovných postupov (workflow) a na odstránenie časovo náročných manuálnych procesov a nepotrebnej administrácie.

Ako sa zbaviť papierov v kancelárii? Pomôže online podpis

Vedeli ste, že len v Amerike spoločnosti každý rok minú viac ako 120 miliárd dolárov ročne na tlačené formuláre? Štatistiky naviac ukazujú, že ľudia pracujúci v kanceláriách strávia 30 – 40 % času hľadaním papierových dokumentov v zakladačoch. Znie to odstrašujúco aj pre vás?