Elektronický podpis: Úplný průvodce pro začátečníky

01.07.2023

Zjistěte, jak elektronický podpis může zjednodušit vaše online transakce a proč je nedílnou součástí digitálního světa. Dozvíte se, proč je právně uznáván a jak vám může pomoci zajistit vaše digitální dokumenty.

V dnešní rychle se rozvíjející digitální éře, kde obchodní transakce, komunikace a oficiální postupy se výrazně přesunuly do online světa, je potřeba

 • autentických,
 • bezpečných
 • a právně uznávaných podpisů nezbytná.

Elektronické podpisy se stávají klíčovým nástrojem.

Jak tedy můžeme vidět, elektronické podpisy jsou nejen praktickým, ale také ekonomickým a bezpečným řešením pro dnešní podniky a jednotlivce. Tyto výhody, spolu s pokračující digitalizací a všeobecným přechodem na cloudové technologie, činí z elektronických podpisů nedílnou součást našeho každodenního života.

 

Co je elektronický podpis?

Elektronický podpis je technologický nástroj, jehož hlavní funkcí je garantovat autentičnost a integritu dokumentu.

Při výběru typu elektronického podpisu je důležité zohlednit úroveň zabezpečení, kterou vaše transakce požadují. Pracujete-li s citlivými dokumenty nebo dokumenty s vysokými právními požadavky, může být vhodnější použít zdokonalený nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Elektronické podpisy se v posledních letech staly klíčovou součástí právního systému mnoha zemí, včetně Slovenska. Právní platnost elektronických podpisů je založena na zákonech a předpisech, které stanovují, kdy a jak mohou být elektronické podpisy použity.

Na Slovensku a v rámci Evropské unie je používání online podpisů regulováno směrnicí eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services). Tato směrnice sjednocuje právní předpisy týkající se on-line podpisů ve všech členských státech EU a zajišťuje, že podpisy jsou uznávány přeshraničně.

Je důležité poznamenat, že ne všechny elektronické podpisy jsou rovnocenné v očích zákona. Kvalifikované elektronické podpisy poskytují nejvyšší úroveň právní ochrany a jsou považovány za rovnocenné ručně psaným podpisům ve všech právních kontextech.

Jako jednotlivec nebo podnik, je klíčové pochopit tyto zákony a to, jak ovlivňují vaše použití elektronických podpisů. Porozumění právním aspektům vám pomůže chránit vaše zájmy a ujistit se, že vaše elektronické transakce jsou v souladu se zákonem.

Právní platnost elektronických podpisů

Elektronické podpisy se v posledních letech staly nedílnou součástí digitální komunikace a transakcí. Je důležité chápat, že právní platnost elektronických podpisů je v mnoha aspektech srovnatelná s platností tradičních, ručně psaných podpisů.

V podstatě to znamená, že pokud je dokument podepsán platným elektronickým podpisem, je právně závazný a uznán stejně, jako kdyby byl podepsán ručně. Elektronický podpis tedy prokazuje schválení nebo souhlas signatáře s obsahem dokumentu, a to na právně závazný základ.

Důležité je zmínit, že existují jisté výjimky a specifické případy, kdy právní platnost elektronických podpisů může být omezena nebo kdy mohou být vyžadovány ručně psané podpisy. Tyto případy mohou zahrnovat například

 • některé smlouvy o nemovitostech,
 • některé právní dokumenty,
 • nebo v jiných specifických situacích podle zákona.

Rozdíl mezi ručně psanými a elektronickými podpisy

Při porovnávání ručně psaných podpisů s elektronickými je důležité znát základní rozdíly mezi nimi.

I když oba typy podpisů mají právní platnost, mají různé vlastnosti a výhody:

 • Podepisování dokumentů: Ručně psaný podpis vyžaduje fyzickou přítomnost podepisovatele a jeho podpis na papírovém dokumentu. Elektronický podpis, na druhé straně, může být vytvořen a připojen k digitálnímu dokumentu kdekoli a kdykoli, což přináší velkou flexibilitu a komfort.
 • Rychlost transakcí: Elektronické podpisy umožňují rychlejší a efektivnější transakce, protože eliminují potřebu fyzické manipulace s dokumenty a poskytují okamžité doručení.
 • Bezpečnost: Zatímco ručně psané podpisy mohou být padělané a je obtížné ověřit jejich autentičnost, elektronické podpisy poskytují silné zabezpečení a ověřovací mechanismy. Šifrování a časová razítka zajišťují, že podpis je jedinečně spojen s podepisovatelem a že dokument nebyl změněn po podepsání.
 • Skladování a správa dokumentů: Ručně psané podpisy vyžadují fyzické skladování a správu dokumentů, což může být nákladné a časově náročné. Elektronické podpisy umožňují snadné digitální skladování a manipulaci, což usnadňuje vyhledávání a sdílení dokumentů.
 • Přístupnost: Elektronické podpisy umožňují lidem s určitými fyzickými omezeními, jako je ztráta motorických schopností, podepisovat dokumenty bez fyzické námahy nebo asistence, což je při ručně psaných podpisech často nemožné.
 • Podpora pro dálkovou práci: V dnešním světě, kde se dálková práce stává normou, elektronické podpisy umožňují pracovníkům a zákazníkům podepisovat dokumenty bez potřeby osobního setkání.
 • Právní sledovatelnost: Elektronické podpisy často zahrnují digitální stopy, jako jsou IP adresy a časová razítka, které poskytují další vrstvu právní sledovatelnosti.
 • Integrace do firemních systémů: Elektronické podpisy se snadno integrují do stávajících digitálních systémů a procesů, jako jsou systémy pro správu dokumentů, automatizaci pracovních postupů a CRM platformy, což není možné při ručně psaných podpisech.
 • Ochrana proti padělání: Elektronické podpisy jsou často chráněny pokročilými kryptografickými protokoly, které značně ztěžují padělání, zatímco ručně psané podpisy mohou být padělány relativně snadno.

Jak funguje elektronický podpis?

Technologie za elektronickým podpisem je založena na sofistikovaných kryptografických procesech, které zajišťují autentičnost, integritu a nezapření podepsaných dokumentů.

Mezi klíčové aspekty této technologie patří:

 • Asymetrická kryptografie: Elektronické podpisy využívají technologii zvanou asymetrická kryptografie. Tato technologie využívá pár klíčů - jeden soukromý a jeden veřejný. Soukromý klíč je v držení podepisovatele a je použit k vytvoření podpisu, zatímco veřejný klíč je dostupný všem a může být použit k ověření podpisu.
 • Hash funkce: Při vytváření elektronického podpisu se dokument nejprve převede do formy zvané hash, pomocí matematické funkce známé jako hash funkce. Hash představuje unikátní "otisk" dokumentu, který je následně zašifrován soukromým klíčem podepisovatele.
 • Ověření podpisu: Při ověřování elektronického podpisu se zašifrovaný hash nejprve dešifruje veřejným klíčem podepisovatele. Potom se vytvoří nový hash z původního dokumentu a porovná se s dešifrovaným hashem. Pokud se tyto dvě hodnoty shodují, podpis se považuje za platný, což znamená, že dokument nebyl po podepsání změněn.
 • Časová razítka a certifikáty: Mnoho elektronických podpisových řešení také využívá časová razítka a digitální certifikáty vydávané důvěryhodnými třetími stranami, aby poskytly další vrstvu ověření a právní platnosti elektronických podpisů.
 • Zabezpečení: Všechny tyto procesy jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou úroveň zabezpečení. Soukromé klíče musí být uloženy bezpečně a nikdy nesmí být sdíleny, aby se předešlo padělání podpisu.
 • Integrace do stávajících systémů: Mnoho řešení pro elektronické podpisy je navrženo tak, aby se snadno integrovaly do stávajících systémů a softwarů, jako jsou systémy pro správu dokumentů nebo CRM nástroje. Toto umožňuje plynulé využití elektronických podpisů bez potřeby změny stávajících pracovních postupů.
 • Mobilní přístupnost: Vzhledem k tomu, že žijeme v éře chytrých telefonů, mnoho poskytovatelů elektronických podpisů nabízí řešení, která jsou přístupná a plně funkční na mobilních zařízeních. To umožňuje podepisovat dokumenty kdekoli a kdykoli.
 • Multi-faktorová autentizace: Některé systémy elektronických podpisů využívají multi-faktorovou autentizaci k poskytnutí další vrstvy zabezpečení. Může to zahrnovat například použití SMS kódů, biometrických údajů nebo dalších ověřovacích metod kromě samotného podpisu.
 • Biometrické údaje: Některá řešení elektronických podpisů mohou sbírat biometrické údaje, jako je rychlost a rytmus psaní podpisu na dotykovém obrazovce. Tyto údaje mohou být použity k dalšímu ověření autentičnosti podpisu.
 • Konzistence a standardizace: Díky technologii elektronických podpisů lze udržet konzistentní a standardizované formáty podpisů v celé organizaci, což by bylo při ručně psaných podpisech velmi náročné.

Jak používat elektronický podpis v praxi?

Praktické tipy a doporučení jak efektivně využívat elektronické podpisy:

 • Identifikace dokumentů k podpisu: Prvním krokem k efektivnímu využívání elektronických podpisů je identifikace typů dokumentů, které pravidelně podepisujete. Může se jednat o obchodní smlouvy, faktury, interní dokumenty v práci nebo dokonce i soukromé dokumenty jako jsou nájemní smlouvy, pojistky a pod.
 • Výběr poskytovatele elektronických podpisů: Na trhu je mnoho řešení pro elektronické podpisy. Při výběru je důležité brát v úvahu několik faktorů, jako jsou bezpečnost, cena, snadnost použití, možnosti integrace a podpora zákazníků.
 • Podepisování dokumentů: Při podepisování dokumentů elektronickým podpisem je důležité dodržovat určité postupy, aby byl podpis platný a právně závazný. To může zahrnovat například přečtení celého dokumentu před podepsáním, zajištění, že podpis je umístěn na správné místo, nebo ověření, že všechny strany dokumentu byly řádně podepsány.
 • Uchovávání a správa dokumentů: Po podepsání dokumentů je důležité je bezpečně uložit a správně je spravovat. Elektronické podpisy často přicházejí s nástroji pro správu dokumentů, které umožňují snadné vyhledávání, archivaci a sdílení podepsaných dokumentů.

Elektronický podpis pro různé typy dokumentů

Elektronické podpisy mohou být použity pro širokou škálu dokumentů, ať už v pracovním nebo osobním životě.

Nejčastěji se elektronické podepisování využívá k:

 • Obchodní smlouvy: Elektronické podpisy jsou ideální pro obchodní smlouvy, jako jsou dodavatelské smlouvy, smlouvy o prodeji zboží a služeb, licenční smlouvy a pod. Usnadňují proces uzavírání smlouvy tím, že eliminují potřebu fyzického setkání a umožňují rychlé a bezpečné podepsání dokumentů online.
 • Pracovní smlouvy a jiné HR dokumenty: Elektronické podpisy mohou být také velmi užitečné v oblasti lidských zdrojů. Pracovní smlouvy, dohody o ochraně dat, příkazy na dovolenou a jiné podobné dokumenty mohou být rychle a efektivně podepsány elektronicky.
 • Právní dokumenty: Některé právní dokumenty, jako jsou závěti, plné moci a jiné právní smlouvy, mohou být také podepsány elektronicky. V některých případech může být nutné dodržet specifické právní požadavky, takže je důležité konzultovat takové situace s právním poradcem.
 • Soukromé dokumenty: Elektronické podpisy mohou být také užitečné v osobním životě. Například nájemní smlouvy, pojistné smlouvy nebo dokonce dokumenty týkající se rodinných záležitostí mohou být podepsány elektronicky.
 • Školní a akademické dokumenty: Elektronické podpisy se často používají k podepisování akademických dokumentů, jako jsou přihlášky ke studiu, potvrzení o studiu, atp. Zrychlují a zjednodušují se tak administrativní procesy ve vzdělávacích institucích.
 • Dokumenty pro zdravotnictví: Lékařské záznamy, souhlasy s léčbou, pojistné nároky a další dokumenty v oblasti zdravotnictví mohou být podepsány elektronicky, čímž se zrychlí postup a zvýší se bezpečnost a soukromí pacientů.
 • Dokumenty v realitních kancelářích: Kupní smlouvy, nájemní smlouvy, hypoteční úvěry a další dokumenty spojené s realitními transakcemi se často podepisují elektronicky, čímž se zjednodušuje a urychluje proces prodeje nebo pronájmu nemovitostí.
 • Dokumenty pro zákaznické služby: Dokumenty, které se týkají služeb zákazníkům, jako jsou smlouvy, reklamační formuláře, záruční listy, mohou být také podepsány elektronicky.
 • Dokumenty týkající se veřejné správy: Různé typy dokumentů týkající se veřejné správy, jako jsou žádosti o státní granty, registrační formuláře, žádosti o licence a jiné podobné dokumenty, mohou být také podepsány elektronicky.

Jak začít s elektronickými podpisy

Zahájení s elektronickým podpisem nemusí být složité.

Zde je několik kroků, které vám pomohou začít:

 • Vyberte si poskytovatele elektronických podpisů: Na trhu existuje mnoho poskytovatelů elektronických podpisů. Každý z nich má své vlastní výhody a nevýhody, proto je důležité porovnat je a najít ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Při výběru poskytovatele byste měli brát v úvahu cenu, funkce, bezpečnost a snadnost používání.
 • Vytvořte si účet: Po výběru poskytovatele si budete muset vytvořit účet. Tento proces je obvykle jednoduchý a vyžaduje jen základní informace jako vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo.
 • Začněte používat elektronický podpis: Můžete začít podepisovat dokumenty, posílat je jiným lidem k podepsání, sledovat stav podepisování a mnoho jiného.
 • Učte se a adaptujte se: Jako při jakémkoli novém nástroji nebo technologii, i při elektronických podpisech budete muset strávit nějaký čas učením se a adaptováním se. Ale nebojte se, většina poskytovatelů má užitečné návody a zákaznickou podporu, která vám pomůže.